Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5

 

Minimalizuj
Konsultacje społeczne ws. kaszubskich nazw miejscowości w Gminie Kościerzyna 
 1. Możliwość wprowadzenia tablic z podwójnymi nazwami miejscowości stworzyła uchwalona w dniu 6 stycznia 2005 r. „Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.
 2. Dla Kaszubów wprowadzenie dwujęzycznych tablic ma znaczenie symboliczne, ponieważ po raz pierwszy oficjalne kaszubskie nazwy zostały uznane przez państwo.
 3. Ustawienie tablic w języku kaszubskim to nobilitacja. Nazwy kaszubskie będą także atrakcją turystyczną dla odwiedzających tereny Gminy Kościerzyna.
 4. Dodatkowa nazwa miejscowości w języku kaszubskim może być ustalona na wniosek rady gminy, jeżeli za jej ustaleniem opowiedziała się w konsultacjach społecznych ponad połowa mieszkańców tej miejscowości biorących udział w konsultacjach.
 5. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez badanie ankietowe skierowane do mieszkańców danej miejscowości, w brzmieniu ustalonym ankietą stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 37/2012 Wójta Gminy Kościerzyna.
 6. Konsultacje prowadzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kościerzyna. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie wpisani do stałego rejestru wyborców mieszkańcy poszczególnych miejscowości, posiadający prawa wyborcze.
 7. Ustalony przez Wójta termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia 10 września 2012 r. do dnia 9 listopada 2012 r.
 8. Opinie, uwagi i propozycje w przedmiocie konsultacji zgłaszać można do sekretariatu Urzędu Gminy Kościerzyna, w formie pisemnej, w terminie od dnia 10 września 2012 r. do dnia 9 listopada 2012 r.
 9. Wójt Gminy Kościerzyna przedstawi informacje na temat wyników konsultacji, w tym zgłoszonych opinii, uwag i propozycji podczas sesji Rady Gminy na najbliższym posiedzeniu po terminie zakończenia konsultacji, tj. po dniu 9 listopada 2012 r.
 10. Po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy podejmuje dwie uchwały:w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Kościerzyna w języku kaszubskim oraz w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Kościerzyna do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.
 11. Rada Gminy składa wnioski do Wojewody Pomorskiego: o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego oraz o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości. Do wniosków załącza się protokół z konsultacji przeprowadzonych w każdej miejscowości.
 12. Wprowadzenie nazw kaszubskich pociąga za sobą konieczność wymiany tablic z nazwami miejscowości. Wymiana tablic jest bezpłatna dla Gminy Kościerzyna, koszt tego przedsięwzięcia pokrywany jest z budżetu państwa zgodnie z „Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.
 13. Kaszubskie tablice z nazwami miejscowości wprowadziły już m.in. Stężyca, Chmielno, Kartuzy, Brusy, Bytów, Sierakowice, Somonino.

uchwała Rady Gminy Kościerzyna ws. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościerzyna

zarządzenie wójta ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim.pdf

protokół z konsultacji ws. kaszubskich nazw miejscowości.pdf

Copyright © www.c-state.pl